Sebesség A (többek között) Virilio által informált elméletiség nyomósítani kívánja gyakorlat és fogalmiság együvétartozását, ezért a kettes szám két testben meg ráadásul kettediken jelenik meg, kicsiben és nagyban. Az öntudatos és agreszszív DNS-retorika értelmében leginkább NAGYBAN. DNS medium
A sebesség fontos fogalom számunkra, s mi azt nem csupán térben gondoljuk el, hanem az információközvetítés sebességét is értjük alatta. A sebesség nagyban befolyásolja, hogy mennyire hatékony egy retorikai közeg. Az irodalom vaskos kötetei például meglehetõsen lassú hordozónak bizonyulnak, míg a képiség, a monitoron és tévéképernyõkön megjelenõ vizuális információk az azonnaliság hatásával bírnak. Ám ezt a változást mi nem pesszimizmussal vagy félelemmel vesszük tudomásul, mint a kultúra romlását emlegetõk. Keressük, hogy a folyamatos gyorsulásban hol a helye szóbeliségnek, s ezért teszünk olyan kísérleteket, melyek elhelyezik a szót ebben a gyorsabb közegben.

DNS medium

A címben megadott kettes számot nem emeltük a négyzetre, nem egy matematikai mûveletre utalunk, vagy próbáljuk bizonyos távolabbról-közelebbrõl meghatározható beavatkozással megadni a DNS kulturális folyó-irat képletét-levezetését, értékét egy differenciális univerzumon belül, ahol valamely rámutató gesztus, esetleg egy bonyolultabb eljárás segítségével megtalálhatja a maga helyét, megnyugtatóan behatárolható pozícióját. Csupán a kettes számot kívánjuk a jelén túl, jelének elõfordulási számával, mondhatni testével érzékeltetni olyképp, hogy kétszeresen is leírjuk: egyszer "nagyban", egyszer meg "kicsiben" a hatvány illúziójával, amit kizárólag az elrendezés, a megjelenés módjának és a (matematikai) konvenciónak a találkozása idéz elõ, mintha egy önnön (jel)testével is teljesértékûen információt kommunikáló kiadvány mûködésmódját próbálnánk leképezni, hiszen a DNS elsõ évfolyamát záró két száma, noha igencsak eltérõek, külön-külön a második sorszámot viselik magukon (szóval két második szám jelent meg), és míg az egyik méretes, A 4-es formátumú, addig a rendhagyóan csomagolt másik egészen apró, zsebre vágható. Meg kell(ene) keresni tehát egy olyan nyilvánvalóan különös nyomtatott forma hivatkozható identitását, amely azon túl, hogy önmaga körül van, önnön keretein kívülre is terjeszkedik (például a jelen sorokat mint a folyó-irat értelemképzését is tollba mondja), ráadásul a sebesség vég- és kezdettelenségét is megidézi, a (mindig) folyó jelentés temporális eseményében alkalomszerûen ellenszegül a reprezentációnak, amely egy lokalizálható értelemegységet (a re-prezentált) feltételezne.

„Valamely fogalom specifikációja midõn elérkezik individuációjához, nem egy végsõ - akár az anyagból származó - megkülönböztetõ jegy hozzájárulásával áll elõ. (...) Az individuum azonossága nem abban áll, hogy hasonlít magához, és megengedi, hogy kívülrõl egy mutatóujj révén azonosítható legyen, hanem hogy ugyanaz - hogy önmaga, vagyis hogy belülrõl azonosítható. Az olyan viszonyok, mint a végtelen ideája (...) a belsõ logikájában lelik meg helyüket - egyfajta mikro-logikában, ahol a logika a tode ti-n túl is folytatódik.”

Mondja Emmanuel Lévinas, és ha elfogadjuk megjegyzését a megkülönböztetethetetlenség aligha állja útját a két test identitása, egyáltalán léte kimutathatóságának. Viszont ha mindkét szám kettes, úgy egyaránt mondhatjuk, hogy azonosak egymással, illetõleg, hogy az egyik a másik, és fordítva: ekkor azonban a belsõ logikájában az eldönthetetlenség törése keletkezhetnék: a meghatározandó ugyanaz nem ugyanaz, hanem ugyanaz, mint a tõle különbözõ Másik, valamely azonos értékkel ellátott és kívülrõl a szemantikai és episztemológiai mezõben izotóp entitás, amelyrõl nehéz volna eldönteni, hogy vajon bármely tekintetben elõbbre való-e, sõt, hogy egyáltalán emez elõzõ nélkül értelmes-e róla beszélni, hiszen az elmondottak rá is vonatkoznak. Eredettelen és mindig-már-történõ haladásban találjuk magunkat, akárha a DNS 1 elsõ és utolsó oldal nélküli úton-levése ismételné önmagát finoman modulálva (a kisebb kiadványon egy zöld színû világítótest található, amelyet, ha megtörünk világítani kezd, fénysebességgel kommunikálja magát, úgy, hogy mögötte a verbális közeg jelei találhatók; a DNS elsõ számának zöld viaszát is meg kellett törni, ahhoz, hogy a mögötte található verbális és ikonikus közeg mûködésbe lépjen: egy másik, Másik finom moduláció!), szóval mégiscsak különbözve némileg.

DNS medium

„Mivel a reprezentáció már mindig is elkezdõdött, nincs tehát vége. Ám el lehet gondolni annak a bezáródását, ami vég nélküli. A bezáródás az a körkörös határ, amelynek bensejében a különbség ismétlése vég nélkül ismétli önmagát. Azaz a bezáródás a különbség játéktere. Ez a mozgás a világnak mint játéknak a mozgása. Elgondolni a reprezentáció bezáródását tehát azt jelenti, hogy elgondoljuk a halál és a játék kegyetlen hatalmát, ami megengedi a jelenlétnek, hogy önmaga számára megszülessen, és élvezettel feleméssze önmagát a reprezentáción keresztül, amelyben kitér önmaga elõl önmaga megkülönböztetésében (différance).” (Derrida)

DNS medium

Egy távoli és tisztán teoretikus perspektíva, a korpusz megszámlálhatósága-elkülöníthetõsége a mathesis universalis kérlelehetetlen, jövõbõl-elkövetkezõbõl származó szigora, amellyel elrendezi-helyére teszi (toposz) a végtelenbe írt, önmagától (is) különbözõ DNS-gyermeket (makacs és mégis-megjelenõ elkötelezettség-önfeláldozás, itt van - itt lesz jámborság-ajándék), kissé eltávolodva kimondja, hogy egy átfogób rendszer szerint a negyedik szám elõtt életbe lendülõ nyomtatványok valaminõ szukcesszív számozással is elláthatók, és az anomália ellenõrizhetõvé lesz. Csak éppen milyen negyedik szám az, amely nem a harmadikat követi, hanem két másodikat, és az elmélet következetessége mellet milyen szerepe lehet mindebben a gyönyörnek és (derridai, gadameri, levi-strauss-i, flusseri) játéknak, ahová a totális diszkurzus menekülne rövidzárlatai elõl, pedig az elemezhetõség épphogy kibontakozik-burjánzani kezd, úgyhogy ami az intellektus szédületét-teljesítményét, felelõsségét megszólítja, elháríthatatlanul érkezik-követeli jogait?!

Nemes homo ludens, progresszív szellem örülj, mert megint/továbbra is van DNS, és általa égaljunk a legörvendetesebb értelemben európai!